Pionizatory dynamicznePionizatory dynamiczne

Pionizatory dynamiczne spełniają funkcję pomocniczą, rozwijają indywidualne możliwości pacjenta. W początkowym etapie usprawniania, pozwalają utrzymać pozycję stojącą w trakcie biernej pionizacji. Wraz z odzyskiwaniem przez pacjenta w trakcie rehabilitacji, utraconych umiejętności ruchowych, urządzenia te stymulują przebieg usprawniania, kompensują utracone zdolności i mobilizują do nabywania nowych. Dzięki pionizatorom dynamicznym pacjent chętniej pokonuje kolejne „kroki milowe”. Zmienia ustawienie swojego ciała, podejmuje pierwsze próby przemieszczania się i dąży do większej sprawności i niezależności. Pionizacja stosowana we wczesnym etapie rehabilitacji jest istotnym elementem procesu usprawniania pacjenta. Pionizacja stosowana jest wobec pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, po udarze mózgu, urazach. Pionizacja wykonywana jest na stole pionizacyjnym lub urządzeniach do reedukacji chodu i nauki chodzenia. Takimi właśnie urządzeniami do reedukacji chodu są Activall™ czy Rehasuv®. Pionizacja czynna jest pierwszym etapem w procesie reedukacji chodu pacjenta. Jest bardzo ważna i wymaga wykluczenia możliwości utraty przez pacjenta przytomności i innych możliwych niepożądanych incydentów. Pionizacja rozpoczyna się w łóżku pacjenta, są to ćwiczenia mające na celu stopniowe pobudzenie zdolności przystosowawczych ustroju do nowej pozycji. Pacjent przechodzi cyklicznie wszystkie etapy pionizacji przyłóżkowej po czym dochodzi do pełnej pionizacji na urządzeniach Activall™ czy Rehasuv®. Korzystając z urządzenia do rehabilitacji Activall Cross pionizacja może odbywać się na zewnątrz pomieszczeń, w ogrodzie, na świeżym powietrzu.