ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 5/2014 NA MASZYNĘ DO CIĘCIA – LASER ŚWIATŁOWODOWY 2KW

25.04.2014

AKCES-MED SP Z O.O.

ul. Leszka Czarnego 3

35-615 Rzeszów

Rzeszów, dnia 25.04.2014

Zapytanie ofertowe numer 5/2014

na MASZYNĘ DO CIĘCIA – LASER ŚWIATŁOWODOWY 2KW

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie wynalazku mechanizmu obrotowego pionizatora przez firmę Akces-Med” w ramach Działania Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia PO IG 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

MASZYNA DO CIĘCIA – LASER ŚWIATŁOWODOWY 2KW

Wymogi:

1. Moc rezonatora światłowodowego – 2kW

2. Minimalne zakresy ruchów roboczych – 1600 x 3100

3. Zakres ruchu osi Z minimum – 120 mm

4. Magnetyczne napędy liniowe

5. Obustronny napęd bramy

6. Liniały pomiarowe absolutne

7. Elektroniczna korekcja kąta bramy

8. Prędkości robocze – minimum 3m/s

9. Przyspieszenie – minimum 3G

10. Drzwi z przodu oraz z prawej i lewej strony wycinarki

11. System sterowania z dynamiczną analizą wektorów

12. System sterowania z wbudowanym oprogramowaniem CAD i CAM

13. Bezpłatne oprogramowanie CAD/CAM na nieograniczonej liczbie stanowisk

14. Oprogramowanie do rozkładu optymalnego Nesting

15. Minimalna częstotliwość pętli regulatora pozycji – 20kHz

Miejsce instalacji: Jasionka k. Rzeszowa

Maksymalny termin realizacji: 30.08.2014

Wystawiona oferta musi zawierać co najmniej:

  1. datę sporządzenia,

  2. pełną nazwę, siedzibę oferenta oraz jego nr NIP, REGON lub PESEL (dla jednoosobowych działalności gospodarczych) oraz dane kontaktowe (telefon, mail, strona www),

  3. proponowany termin realizacji zadania,

  4. wartość ofert w kwotach netto i brutto,

  5. warunki płatności,

  6. termin ważności oferty,

  7. pełny opis wyposażenia maszyny

Oferta powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres akces-med@akces-med.com, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Oferenta w zaklejonej kopercie na adres: AKCES-MED sp. z o.o., ul. Połonińska 15 ,35-082 Rzeszów – z dopiskiem na kopercie zawierającej ofertę „Oferta na wycinarkę laserową”

Termin składania oferty upływa w dniu 30.04.2014 r. o godzinie16.00.

Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

Zamawiający poinformuje o wyborze oferty w terminie 5 dni roboczych od terminu zamknięcia postępowania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w dniu 25.04.2014 na okres 5 dni na stronie internetowej spółki AKCES-MED (www.akces-med.com) i w biurze spółki w Rzeszowie przy ulicy Połonińskiej 15.

Kryteria wyboru oferty prezentują się następująco:

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1.

Cena

Oferent który zaproponuje najniższą cenę dostanie maksymalną ilość punktów, pozostali proporcjonalnie mniej

70

3.

Okres gwarancji

Największą ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji. Pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów

20

3.

Termin ważności oferty

Oferent którego oferta będzie ważna najdłużej otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostali proporcjonalnie mniej

10

SUMA: 100 pkt

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę/zamówienia z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów o wyborze oferty zadecyduje termin jej złożenia (zostanie wybrana oferta złożona wcześniej).

Z poważaniem

Sławomir Wroński