ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 3/2013 NA STANOWISKO KOMPUTEROWE DO PROJEKTOWANIA CAD 28.10.2013

28.10.2013

AKCES-MED SP Z O.O. ul. Leszka Czarnego 3 35-615 Rzeszów

Rzeszów, dnia 28.10.2013

Zapytanie ofertowe numer 3/2013

na Stanowisko Komputerowe do projektowania CAD

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie wynalazku mechanizmu obrotowego pionizatora przez firmę Akces-Med” w ramach Działania Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia PO IG 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

Stanowisko Komputerowe do projektowania CAD

Wymogi: Komputer musi zawierać podstawowe elementy takie jak monitor, jednostka centralna, mysz klawiatura. Musi nadawać się do płynnej pracy na zaawansowanym oprogramowaniu CAD i spełniać wymagania:

– minimalna ilość pamięci ram: 16 GB,

– minimalna przestrzeń dyskowa 1 TB,

– co najmniej jeden monitor o przekątnej minimum: 24 in,

– minimalna ilość pamięci karty graficznej: 2 GB.

– co najmniej jeden napęd optyczny

– mysz, klawiaturę

– oprogramowanie systemowe Windows 7 i pakiet MS Office 2013

Miejsce instalacji: Rzeszów

Maksymalny termin realizacji: 20.11.2013

Wystawiona oferta musi zawierać co najmniej:

  1. datę sporządzenia,

  2. pełną nazwę, siedzibę oferenta oraz jego nr NIP, REGON lub PESEL (dla jednoosobowych działalności gospodarczych) oraz dane kontaktowe (telefon, mail, strona www),

  3. proponowany termin realizacji zadania,

  4. wartość ofert w kwotach netto i brutto,

  5. warunki płatności,

  6. termin ważności oferty,

  7. pełny opis wyposażenia komputera

Oferta powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres akces-med@akces-med.com, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Oferenta w zaklejonej kopercie na adres: AKCES-MED sp. z o.o., ul. Połonińska 15 ,35-082 Rzeszów – z dopiskiem na kopercie zawierającej ofertę „Oferta na stanowisko komputerowe CAD”

Termin składania oferty upływa w dniu 31.10.2013 r. o godzinie16.00.

Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

Zamawiający poinformuje o wyborze oferty w terminie 5 dni od terminu zamknięcia postępowania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w dniu 28.10.2013 na okres 4 dni na stronie internetowej spółki AKCES-MED (www.akces-med.com) i w biurze spółki w Rzeszowie przy ulicy Połonińskiej 15.

Kryteria wyboru oferty prezentują się następująco:

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1.

Cena

Oferent który zaproponuje najniższą cenę dostanie maksymalną ilość punktów, pozostali proporcjonalnie mniej

60

3.

Okres gwarancji

Największą ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji. Pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów

30

3.

Termin ważności oferty

Oferent którego oferta będzie ważna najdłużej otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostali proporcjonalnie mniej

10

SUMA: 100 pkt

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę/zamówienia z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów o wyborze oferty zadecyduje termin jej złożenia (zostanie wybrana oferta złożona wcześniej).

Z poważaniem

Sławomir Wroński