ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 7/2014 NA MASZYNĘ DO TERMOFORMOWANIA

23.09.2014

AKCES-MED SP Z O.O.

ul. Leszka Czarnego 3

35-615 Rzeszów

Rzeszów, dnia 23.09.2014

Zapytanie ofertowe numer 7/2014

na MASZYNĘ DO TERMOFORMOWANIA

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie wynalazku mechanizmu obrotowego pionizatora przez firmę Akces-Med” w ramach Działania Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia PO IG 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

MASZYNĘ DO TERMOFORMOWANIA

Wymogi:

1. Maszyna termoformująca o efektywnym polu formowania 950×950 mm

2. Maksymalny wymiar materiału 1000×1000 mm

3. Wysokość formy nie mniejsza niż 400 mm

4. Zbiornik próżniowy o pojemności nie mniejszym niż 350 dm3

5. Dwa piece grzewcze, z podziałem na piec górny i dolny.

6. Piec górny z indywidualną regulacją poszczególnych grzałek.

7. Pompa próżniowa o wydajności minimum 100m3/h.

8. Stół formy napędzany za pomocą czterech siłowników, z możliwością zamontowania formy do 1500 kg

9. Rama dociskająca napędzana za pomocą czterech siłowników.

10. System układu próżni zapobiegający nadmiernemu spadkowi poziomu próżni w zbiorniku.

11. System osłon zewnętrznych zapobiegających zmianom warunków podczas rozgrzania tworzywa oraz jego formowania.

12. Okno rewizyjne w drzwiach urządzenia

13. Pomiar temperatury grzanego materiału za pomocą pirometru.

14. Ceramiczne promienniki podczerwieni

15. Minimum cztery sztuki wentylatorów do schładzania tworzywa o wydajności minimum 1600 m3/h każdy

Miejsce instalacji: Jasionka k. Rzeszowa

Maksymalny termin realizacji: 28.02.2015

Wystawiona oferta musi zawierać co najmniej:

  1. datę sporządzenia,

  2. pełną nazwę, siedzibę oferenta oraz jego nr NIP, REGON lub PESEL (dla jednoosobowych działalności gospodarczych) oraz dane kontaktowe (telefon, mail, strona www),

  3. proponowany termin realizacji zadania,

  4. wartość ofert w kwotach netto i brutto,

  5. warunki płatności,

  6. termin ważności oferty,

  7. pełny opis wyposażenia maszyny

Oferta powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres akces-med@akces-med.com, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Oferenta w zaklejonej kopercie na adres: AKCES-MED sp. z o.o., ul. Połonińska 15 ,35-082 Rzeszów – z dopiskiem na kopercie zawierającej ofertę „Maszyna do termoformowania”

Termin składania oferty upływa w dniu 29.09.2014 r. o godzinie16.00.

Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

Zamawiający poinformuje o wyborze oferty w terminie 5 dni roboczych od terminu zamknięcia postępowania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w dniu 23.09.2014 na okres 6 dni na stronie internetowej spółki AKCES-MED (www.akces-med.com) i w biurze spółki w Rzeszowie przy ulicy Połonińskiej 15.

Kryteria wyboru oferty prezentują się następująco:

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1.

Cena

Oferent który zaproponuje najniższą cenę dostanie maksymalną ilość punktów, pozostali proporcjonalnie mniej

70

3.

Okres gwarancji

Największą ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji. Pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów

20

3.

Termin ważności oferty

Oferent którego oferta będzie ważna najdłużej otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostali proporcjonalnie mniej

10

SUMA: 100 pkt

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę/zamówienia z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów o wyborze oferty zadecyduje termin jej złożenia (zostanie wybrana oferta złożona wcześniej).

Z poważaniem

Sławomir Wroński