ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 10/2015 NA OPROGRAMOWANIE CAM

03.06.2015

Rzeszów, dnia 03.06.2015

Zapytanie ofertowe numer 10/2015 na OPROGRAMOWANIE CAM

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie wynalazku mechanizmu obrotowego pionizatora przez firmę Akces-Med” w ramach Działania Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia PO IG 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

OPROGRAMOWANIE CAM

Wymogi do oprogramowania CAM:

– Możliwość instalacji na systemie Windows 8.1

– Współpraca z maszyną KIMLA 5osi 2030.

– Współpraca z programem sterującym maszyną PCCAM v5.

– Postprocesor obróbki 5 osiowej i 6cio osiowej nożem oscylacyjnym.

– Program musi mieć możliwość tworzenia następujących strategii obróbki:

a) cięcie 2D

b) frezowanie indeksowane 4 i 5D

c)wiercenie otworów 5D

d) frezowanie 3D, 4D i 5D płynne

e) cięcie nożem oscylacyjnym

f) obróbka resztek materiałów

g) płynne konturowanie 5D

– Obsługa noża oscylacyjnego w 6 osiach z interfejsem modelowym w systemie

– Interfejs wprowadzenia noża oscylacyjnego do systemu, uwzględniający długości przesunięć od osi obrotowej noża na lewo i na prawo od osi. Każda ze stron noża może mieć wprowadzony indywidualny kąt narzędzia.

– Funkcja automatycznego wycofywania noża oscylacyjnego z ostrych i ciasnych narożników w celu uniknięcia podcięcia/rozcięcia obrabianego detalu, uwzględniająca kąty i szerokości noża oraz zadaną głębokość cięcia.

– Algorytm liczenia ścieżki, który pracuje krawędzią noża generując automatycznie 6 osiową ścieżkę płynną.

– Wieloosiowa symulacja ruchów z uwzględnieniem wszystkich osi maszyny

– Analiza kolizji podczas obróbki

Miejsce instalacji: Jasionka

Maksymalny termin realizacji: 19.06.2015

Wystawiona oferta musi zawierać co najmniej:

  1. datę sporządzenia,

  2. pełną nazwę, siedzibę oferenta oraz jego nr NIP, REGON lub PESEL (dla jednoosobowych działalności gospodarczych) oraz dane kontaktowe (telefon, mail, strona www),

  3. proponowany termin realizacji zadania,

  4. wartość ofert w kwotach netto i brutto,

  5. warunki płatności,

  6. ermin ważności oferty,

Oferta powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres akces-med@akces-med.com, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Oferenta w zaklejonej kopercie na adres: AKCES-MED sp. z o.o., ,36-002 Jasionka 955b – z dopiskiem na kopercie zawierającej ofertę „Oferta na oprogramowanie CAM”

Termin składania oferty upływa w dniu 10.06.2015 r. o godzinie16.00.

Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

Zamawiający poinformuje o wyborze oferty w terminie 3 dni od terminu zamknięcia postępowania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w dniu 03.06.2015 na okres 4 dni na stronie internetowej spółki AKCES-MED (www.akces-med.com) i w biurze spółki w Jasionce 955b.

Kryteria wyboru oferty prezentują się następująco:

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1.

Cena

Oferent który zaproponuje najniższą cenę dostanie maksymalną ilość punktów, pozostali proporcjonalnie mniej

50

2.

Okres wsparcia technicznego

Oferent, którego proponowany czas wsparcia technicznego będzie najdłuższy otrzyma maksymalną liczbę pkt. Pozostali proporcjonalnie mniej

40

3.

Termin ważności oferty

Oferent którego oferta będzie ważna najdłużej otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostali proporcjonalnie mniej

10

SUMA: 100 pkt

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów o wyborze oferty zadecyduje termin jej złożenia (zostanie wybrana oferta złożona wcześniej).

Z poważaniem

Sławomir Wroński