ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 1/ 2013 NA GENERALNEGO WYKONAWCĘ

12.07.2013

AKCES-MED SP Z O.O. ul. Leszka Czarnego 3 35-615 Rzeszów

Rzeszów, dnia 12.07.2013

Zapytanie ofertowe numer 1/ 2013 na Generalnego Wykonawcę

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie wynalazku mechanizmu obrotowego pionizatora przez firmę Akces-Med” w ramach Działania Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia PO IG 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie:

Zakres robót: Budowa zakładu produkcyjno-usługowo-handlowego z częścią administracyjno-socjalną(produkcja sprzętu ortopedycznego, handel detaliczny produkowanym sprzętem, usługi serwisowe do produkowanego sprzętu) wraz z wewnętrznymi instalacjami, zewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilającej i oświetleniowej, stacji transfomatorowej, dróg komunikacji wewnętrznej, 12 miejsc postojowych na działce nr ewid. 1867/151 w miejscowości Jasionka, gmina Trzebownisko”.

Miejsce realizacji robót: Jasionka

Maksymalny termin realizacji inwestycji: 31.08.2014

Ofertę należy sporządzić w oparciu o przedmiar robót, będący integralną częścią kosztorysu inwestorskiego, dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.akces-med.com lub w wersji papierowej na pisemny wniosek podmiotu zainteresowanego udziałem w postępowaniu (Oferenta) wysłany na adres: AKCES-MED sp. z o.o., Połonińska 15, 35-082, Rzeszów.

Wystawiona oferta musi zawierać co najmniej:

  1. datę sporządzenia,

  2. pełną nazwę, siedzibę oferenta oraz jego nr NIP, REGON lub PESEL (dla jednoosobowych działalności gospodarczych) oraz dane kontaktowe (telefon, mail, strona www),

  3. proponowany termin realizacji zadania,

  4. wartość ofert w kwotach netto i brutto,

  5. warunki płatności,

  6. termin ważności oferty,

  7. referencje.

Oferta musi być podpisana przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Oferenta w zaklejonej kopercie na adres: AKCES-MED sp. z o.o., ul. Połonińska 15 ,35-082 Rzeszów – z dopiskiem na kopercie zawierającej ofertę „Oferta na wykonanie prac – Budowa zakładu produkcyjno-usługowo-handlowego z częścią administracyjno-socjalną na działce nr ewid. 1867/151 w miejscowości Jasionka”

Termin składania oferty upływa w dniu 19.07.2013 r. o godzinie16.00.

Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

Zamawiający poinformuje o wyborze oferty w terminie 3 dni od terminu zamknięcia postępowania przetargowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi o tym fakcie na piśmie wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

W przypadku unieważnienia postępowania, Oferentom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu – w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w dniu 12.07.2013 na okres 7 dni na stronie internetowej spółki AKCES-MED (www.akces-med.com) i w biurze spółki w Rzeszowie przy ulicy Połonińskiej 15.

Kryteria wyboru oferty prezentują się następująco:

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1.

Cena

Oferent który zaproponuje najniższą cenę dostanie maksymalną ilość punktów, pozostali proporcjonalnie mniej

70

2.

Posiadane referencje

Oferent otrzymuje za każdą pisemną referencję 5 pkt, maksymalnie może otrzymać 20 pkt

20

3.

Lokalizacja firmy

Największą ilość punktów otrzyma oferent, którego lokalizacja znajduje się najbliżej siedziby firmy Zamawiającego. Pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów

10

SUMA: 100 pkt

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów o wyborze oferty zadecyduje termin jej złożenia (zostanie wybrana oferta złożona wcześniej).

Z poważaniem Sławomir Wroński

Przedmiary do zapytania ofertowego: