ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 13/2015 NA STANOWISKO DO PROJEKTOWANIA CAM

07.08.2015

AKCES-MED SP Z O.O.

36-002 Jasionka 955B

 

 

Jasionka, dnia 07.08.2015

 

Zapytanie ofertowe numer 13/2015

na Stanowisko do projektowania CAM

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie wynalazku mechanizmu obrotowego pionizatora przez firmę Akces-Med” w ramach Działania Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia PO IG 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

Komputer przenośny

 

Wymogi:

 

• Dell Precision M4800

• Intel Core i7-4810 2,8GHz/6MB Cache /3,8 GHz Turbo Cache

• 39,6cm (15,6 cala) QHD (3200×1800)

• Osłona, kamera/mikrofon, HD+/FHD

• 32GB 1600MHz DDR

• 2x 256GB dysk SSD

• Napęd DVD

• Zasilacz sieciowy

• Europejski przewód zasilający

• NVIDIA Quadro K2100M z 2GB pamięci GDDR5

• 64Bit Windows 7 Professional

• Torba DELL TARGUS

 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych na materiał o podobnych lub lepszych parametrach.

 

Miejsce dostawy: Jasionka

 

Maksymalny termin realizacji: 20.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawiona oferta musi zawierać co najmniej:

  1. datę sporządzenia,
  2. pełną nazwę, siedzibę oferenta oraz jego nr NIP, REGON lub PESEL (dla jednoosobowych działalności gospodarczych) oraz dane kontaktowe (telefon, mail, strona www),
  3. proponowany termin realizacji zadania,
  4. wartość ofert w kwotach netto i brutto,
  5. warunki płatności,
  6. termin ważności oferty,
  7. pełny opis wyposażenia

 

Oferta powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres a.kornaga@akces-med.com, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Oferenta w zaklejonej kopercie na adres: AKCES-MED sp. z o.o.,36-002 Jasionka 955b.

Termin składania oferty upływa w dniu 14.08.2015 r. o godzinie 16.00.

Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

Zamawiający poinformuje o wyborze oferty w terminie 5 dni od terminu zamknięcia postępowania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w dniu 07.08.2015 na okres 7 dni na stronie internetowej spółki AKCES-MED (www.akces-med.com) i w biurze  spółki w Jasionce 955b.

 

 

Kryteria wyboru oferty prezentują się następująco:

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1. Cena Oferent który zaproponuje najniższą cenę dostanie maksymalną ilość punktów, pozostali proporcjonalnie mniej

60

3. Okres gwarancji Największą ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji. Pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów

30

3. Termin ważności oferty Oferent którego oferta będzie ważna najdłużej otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostali proporcjonalnie mniej

10

 

SUMA: 100 pkt

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę/zamówienia z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów o wyborze oferty zadecyduje termin jej złożenia (zostanie wybrana oferta złożona wcześniej).

 

Z poważaniem

 

 

Sławomir Wroński