Dofinansowanie przez PCPR/MOPS

Uczestnik programu chcąc uzyskać dofinansowanie zwraca się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podaniem i kompletem wymaganych dokumentów czyli:

  • faktury/rachunki z odroczonym terminem płatności, nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia przez wykonawcę lub dostawcę przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych wystawionych na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna, wyszczególniające kwotę opłacaną przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego osoby niepełnosprawnej lub rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego, lub:

  • faktury/rachunki uproszczone za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze wystawione na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne, jego rodzica/prawnego opiekuna, wyszczególniających kwotę opłaconą przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego uczestnika programu,

  • w szczególnych przypadkach, gdy nie jest możliwe uzyskanie przez uczestnika programu faktury/rachunku uproszczonego, dopuszcza się możliwość przekazania środków na podstawie innych dokumentów, takich jak:

  1. druki pokwitowań wpłaty udziału własnego
  2. druki KP
    • druki opłaconych recept wystawionych na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne, jego rodzica/prawnego opiekuna, wyszczególniających kwotę opłaconą przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego uczestnika programu,

    • kopii aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego,
  • oświadczenia o miesięcznych dochodach (po ubruttowieniu) osoby niepełnosprawnej lub rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie prawidłowo przygotowanych dokumentów rozstrzyga o przyznaniu dofinansowania.